21.02.2020 Discussions within the public lesson dedicated Educational for eDrone

Discussions within the public lesson dedicated Educational for eDrone

           On February 21, 2020, during the Basic Management courses held at the Professional Development Directorate, was held the public lesson with the theme Using drones to maintain public order and investigating crimes”. This was presented by PhD Iurie Odagiu, first vice-rector for studies and quality management, chief commissioner and coordinator of the “Educational for eDrone” project.

         The main topics focused on: the use of drones in maintaining public order and safety, in investigating crimes and combating crime, in following people suspected of committing crimes, monitoring and preventing fires and assessing their severity, in liquidating the consequences of calamities, in carrying out of special investigations.

         At the same time were discussed the issues regarding the implementation of drones in the monitoring and research of road traffic, by rapidly unblocking the streets with the help of radar drones to determine the speed of the vehicle. Drones can also be used to monitor the protests by establishing the approximate number of participating people in protests and identifying the challengers, fixing the places where the attacks on law enforcement can take place.

         The public lesson was organized with the purpose of introducing the MIA employees about the opportunities of access to the new competences related to the use of drone technologies in police activities. The use of drones by professionals will open scenarios that require practical and theoretical knowledge that are beyond the simple management and maneuverability of drones: mechanical characteristics, detection equipment, processing and use of the information obtained.

           In this context, the CIA “Educational for eDrone” courses are organized periodically in the OED of USM, the beneficiaries of which were the employees of the Academy and the Border police. To mention that, the “Educational for Drone (eDrone)” project is funded by the European Union through Erasmus+, KA 2 Action Capacity building in higher education, with the participation of partners from higher education institutions and associations in Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Italy, France, Romania, Poland.

 

Discuţii în cadrul lecţiei publice dedicate Education for eDrone

La data de 21 februarie 2020 în cadrul cursurilor Manageriale de bază petrecute la Direcţia Dezvoltare profesională s-a desfăşurat lecţia publică cu tematica „ Folosirea dronelor la menţinerea ordinei publice şi investigarea infracţiunilor”. Aceasta a fost prezentată de către dl. Iurie Odagiu, prim-prorector pentru studii şi management al calităţii, doctor în drept, comisar-şef, coordonator al proiectului „Education for eDrone”.

Subiectele forte s-au axat pe: folosirea dronelor la menținerea ordinei şi siguranţei publice,la investigarea infracţiunilor şi combaterea criminalităţii, la urmărirea persoanelor bănuite de săvârşirea unor infracţiuni, monitorizarea şi preîntîmpinarea incendiilor şi aprecierea gravităţii acestora, la lichidarea consecinţelor calamităţilor, la efectuarea acţiunilor de investigaţii speciale.

         Totodată, s-au discutat aspectele privind implementarea dronelor la monitorizarea şi cercetarea traficului rutier prindeblocarea rapidă a străzilor cu ajutorul dronelor cu radar de determinare a vitezei autovehicolului. Dronele mai pot fi folosite la monitorizarea decurgerii protestelor prin stabilirea numărului aproximativ de persoane participante la proteste şi identificarea provocatorilor,fixarea (filmarea la rezoluție înaltă) a locurilor unde au loc încăierări ori atacuri asupra forţelor de ordine.

           Lecția publică a fost organizată cu scopul de a iniția angajaţii MAI despre oportunităţile de acces la noile competenţe legate de utilizarea tehnologiilor de tip drone în activităţile poliţieneşti. Utilizarea dronelor de către profesionişti va deschide scenarile care necesită cunoştinţe practice şi teoretice care sunt dincolo de simpla conducere şi manevrabilitate a dronelor: caracteristici mecanice, echipamente de detectare, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor obţinute.

       În acest context, periodic în incinta USM la sediul OED sunt organizate cursurile CIA „Educational for eDrone”, beneficiarii căror au fost angajaţii Academiei şi IGPF.

         Menționăm că, Proiectul „Educational for Drone (eDrone)” este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Erasmus+, acţiunea KA 2 Dezvoltarea capacităţilor în domeniul învăţământului superior, cu participarea partenerilor din instituţiile superioare de învăţământ şi asociaţii din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Italia, Franţa, România, Polonia.

 

1

 

2

 

3

 

4